Home > Zprávy > Globální pakty – od roku 2019 trvalé přesidlování afrických a arabských migrantů do Evropy

 

Ve dnech 10. a 11. prosince 2018 mají členské státy OSN v Maroku přijmout zásadní závazek v oblasti migrace – Globální pakt pro bezpečnou, řízenou a pravidelnou migraci společně s téměř nediskutovaným Globálním paktem o uprchlících. Obdobný dokument navržený Evropskou komisí Dublin IV sice již „spadl pod stůl“, nicméně mnohem závažnější dokumenty OSN a EU – Globální pakty – zůstávají bez povšimnutí, i když obsahově předčí v mnoha směrech navrhované změny Dublinských smluv. Tyto změny budou mít pro Evropu za následek pravidelné a mezinárodními organizacemi řízené přesidlování migrantů a uprchlíků do Evropy.

V současné době jsou zpracovány hrubé návrhy, takzvané “zero drafts” dvou Globálních paktů (nazývaných také jako kompaktů) – Globální pakt o uprchlících a Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci -, kde neexistuje jejich oficiální český překlad, protože OSN své dokumenty v českém jazyce nevydává. U Globálních paktů se již nejedná o právně nezávaznou deklaraci, i když se to v jejích úvodu uvádí, ale o mezinárodní smlouvy, jež jsou podle článku 10. Ústavy ČR postaveny nad národní zákony.

Článek 10. Ústavy České republiky

Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci

Globální pakty v několika směrech legalizují ilegální migraci. Signatářské státy totiž již nebudou smět “kriminalizovat” aktivity neziskových organizací, a to ani ty, které odporují národnímu nebo mezinárodnímu právu. Dále sjednocují na základě lidských práv postavení uprchlíků a migrantů, což v praxi bude znamenat chránit “práva” i ilegálních migrantů a v podstatě znemožní jejich vyhoštění zpět do jejich zemí původu. Celá návratová politika je postavená na dobrovolnosti a “zásadě nenavracení”. Samozřejmě zde nechybí ani přerozdělování migrantů a uprchlíků (povinné kvóty), které jsou v Globálním paktu schované pod pojmy “spravedlivé rozdělení břemene a zodpovědnosti”. Globální pakty migraci nezpomalují a ani nezbržďují, naopak ji podporují a dokonce k ní i vyzývají.

Globální pakt o uprchlících se týká uprchlíků, kteří opouštějí své země z důvodů války nebo politického pronásledování a jejich status je upraven Ženevskými konvencemi, kdežto Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci se týká osob, které migrují z „jiných důvodů“ – své země opouštějí z důvodu chudoby, dopadů klimatických změn, nedostatku pracovních příležitostí atd… S plněním Globálních paktů počítá i Návrh reforem Dublinských dohod – Dublin IV.

Dublin IV již zmiňuje i „osoby, které se stěhují z jiných důvodů“

Dublin IV poukazuje na skutečnost, že kompetence v procesu přesidlování budou spadat pod UNHCR

Stavebními kameny Globálních paktů jsou mezinárodní deklarace, kde mezi ty nejzásadnější patří Newyorská deklarace o migrantech a uprchlících, přijatá 19. Září 2016 vládou Bohuslava Sobotky, Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících, které bylo 18. dubna 2018 v Evropském parlamentu odhlasováno. Do otázky ratifikace Globálních paktů spadá i Marrákešská deklarace, která se hned ve svém úvodu odvolává na deklaraci Newyorskou. V Newyorské deklaraci se v bodě 63. signatáři zavázali k procesu jednání na mezinárodní úrovni vedoucí k přijetí Globálního kompaktu.

Newyorská deklarace je nedílnou součástí Globálních paktů a jednoznačně podporuje migraci do Evropy a převod pravomocí v otázce migrační politiky na mezinárodní a neziskové organizace a to v následujících bodech:

Signatáři Newyorské deklarace:

– uznali bezpečnou, řádnou a pravidelnou migraci přínosnou (4, 11, Příloha II 4)
– uznali podporu rozsáhlých pohybů uprchlíků a migrantů (11, 54, 57)
– podporují mezinárodní agenturu pro migraci a převod pravomocí na mezinárodní organizace (49, 78)
– uznali úvahy o usnadnění slučování rodin (54, 79)
– uznali stejný přístup k uprchlíkům a migrantům na základě lidských práv (5, 6, 13, 16, 21, 41, 66)
– zvažují revizi národní migrační politiky (33, 45)
– slíbili podporu lidem, kteří se účastní a budou chtít účastnit velkých pohybů (11, 23)
– vyzvali neziskový sektor ke spolupráci a podpoře (15)
– zavázali se k finanční podpoře neziskového sektoru (Příloha 6a, 6b)
– deklarovali řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí (16)
– přijali doporučení stanovit programy pro znovuusídlení (přesidlování) (78, Komplexní rámec 15, Komplexní rámec 16)
– povinné kvóty – sdílení zodpovědnosti (Komplexní rámec 1, Komplexní rámec 16)
– dohodli se na jednání a přijetí Globální dohody o bezpečné, řádné a pravidelné migraci v roce 2018 (3.23)

Od Newyorské deklarace v minulosti odstoupilo Maďarsko a Spojené státy americké a oba státy se stáhly z příprav Globálního paktu o migraci, neboť je neslučitelná s jejich migrační politikou!

Newyorská deklarace o migrantech a uprchlících

Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících se rovněž odkazuje na Newyorskou deklaraci a schvaluje veškeré její body.

Evropský parlament navíc v bodě 19 žádá de facto o legalizaci kriminální činnosti neziskových organizací, čímž jim zaručuje imunitu, v bodě 20 vyzývá k masovému rozvoji přijímání imigrantů a plnění kvót na jejich přerozdělování, v bodě 24 trvá na tom, že by měla být migrační politika postavena na lidských právech (což se neslučuje s našimi právními předpisy), v bodě 26 opět ignoruje negativa a problémy spojené s migrací a uznává její oboustranný přínos a v bodě 28 dokonce uznává migraci jako účinný nástroj proti chudobě.

19. žádá, aby nebyla kriminalizována humanitární pomoc; požaduje větší kapacitu pro vyhledávání a záchranu osob v nouzi, aby všechny státy věnovaly této problematice větší kapacitu a aby byla uznána pomoc soukromých subjektů a nevládních organizací, které provádějí záchranné práce na moři i na pevnině;

20. vyzývá k masivnímu rozvoji a prosazování řešení pro znovuusídlování v rámci projednávaného paktu jakožto klíčového prvku pro rovnocenné sdílení odpovědnosti prostřednictvím konkrétních a koordinovaných závazků, které určí nebo rozšíří rozsah, velikost a kvalitu programů znovuusídlování, za účelem naplnění ročních celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování, které uvádí vysoký komisař OSN pro uprchlíky; vyzývá konkrétně členské státy EU, aby hrály svou úlohu a zintenzivnily své nasazení v této věci;

24. trvá na tom, že globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci by měl být zaměřený na lidi a vycházet z lidských práv a měl by poskytovat dlouhodobá, udržitelná a komplexní opatření ve prospěch všech dotčených stran, budovat zásadu partnerství a posílené spolupráce mezi zeměmi původu, tranzitu a cílovými zeměmi;

26. připomíná, že zpráva generálního tajemníka OSN nazvaná „Making migration work for all“ (Jak zařídit, aby byla migrace přínosná pro všechny) zdůrazňuje, že existují jasné důkazy, že navzdory reálným problémům je migrace přínosná jak pro migranty, tak pro hostitelská společenství, a to v hospodářském a sociálním smyslu, a může stimulovat hospodářský růst a inovace; rozhodně podporuje trvání pozitivně laděné argumentace ohledně migrace a vybízí, aby EU a mezinárodní informační kampaně upozorňovaly na tyto důkazy a bojovaly proti rasistickým a xenofobním tendencím v našich společnostech;

28. zdůrazňuje, že migrace byla uznána jako proaktivní strategie přizpůsobení, program k zajištění živobytí účinný v boji proti chudobě a také jako faktor, který přispěje k inkluzivnímu a k udržitelnému rozvoji;

OSN a Evropská Unie přenášejí zodpovědnost, kterou za sebe nesou sami migranti a za ně především jejich mateřské státy na ostatní vyspělý svět, kam migranti míří. Evropský parlament vytváří nátlak na přijetí Globálních paktů a vyzývá EU, aby na sebe vzala vedoucí úlohu v tomto procesu a aby odsoudila jiné země (USA a Maďarsko), které opouštějí jednání nebo se jim podařilo oslabit obsah konečného paktu.

29. je silně přesvědčen, že je nyní čas propojit všechny prvky architektury OSN, včetně Mezinárodní organizace pro migraci, na podporu mezinárodního úsilí o řízení migrace a konsolidování spolupráce; s hlubokým politováním tedy přijímá rozhodnutí vlády Spojených států ukončit účast v jednáních o globálním paktu o bezpečné, řízené a legální migraci; vyzývá EU, aby na sebe vzala vedoucí úlohu v tomto procesu a aby odsoudila jiné země, které opouštějí jednání nebo se jim podařilo oslabit obsah konečného paktu; vyzývá EU, aby dostála své odpovědnosti coby globálního aktéra a aby pracovala na zajištění úspěšného dokončení jednání; trvá na tom, že je nutné, aby členské státy EU prokázaly jednotu a hovořily jedním hlasem v podpoře režimu pro řízení migrace založeného na mezinárodních lidských právech;

Návrh usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících, které bylo schváleno 18. dubna 2018

Protože jsou Globální pakty velmi obsáhlé a zásadní informace nelze zanést do jednoho článku, budeme zásadní body Globálních paktů přinášet postupně.

V příštím článku si rozebereme sloučení přístupu k migrantům a uprchlíkům a odstranění právních rozdílů mezi těmito dvěma skupinami osob, což bude mít za následek “otevření dveří” do Evropy všem africkým a arabským migrantům.

Aktualizace: 28. června byla zveřejněna již třetí verze Globálního paktu o bezpečné, řízené a pravidelné migraci – DRAFT Rev 3.

Autor: Zdeněk Chytra – 01.07.2018

 

Chcete dostávat informace týkající se Globálních paktů na email? Zaregistrujte si u nás zasílání NEWSLETTER

[contact-form-7 id=“273″ title=“NEWSLETTER Globální pakty – zprávy“]

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
11 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Milena Míčová
Milena Míčová
15. 10. 2018 23:01

Dobrý den, lze najít ten Globální pakt pro bezpečnou, legální a pravidelnou migraci na stránkách Evropské unie nebo Bundestagu. Mám německého známého, který neuvěří, dokud to neuvidí černé na bílém. Díky. Milena

Alžběta
18. 12. 2018 15:34

Zdravím, je někde na netu k dispozici alespoň ten neoficiální překlad? Před časem jsem ho četla, odkazem ze stránek Zdeňka Chytry, ale už se mi nedaří to dohledat.

Miroslav
Miroslav
11. 2. 2019 17:09
Reply to  Zdeněk Chytra

Předem dik Jirkovy Černohorskému za včerejši sraz u jihočeskych Čimelic, tež za to co dělate

Miroslav
Miroslav
11. 2. 2019 17:19
Reply to  Zdeněk Chytra

Zdenku k tvemu videu , jak si říkal “ že už dlouho čekaj a planuji “ MAŠ PRAVDU ČEKAJ A hyčkaly si teroristy od 2sv. valky ve spojenectvi s HUSAJNEM cvičené OTTEM SKORZENY.. viz : https://www.facebook.com/chytra.zdenek/videos/1942350709197221/?notif_id=1549474288690244&notif_t=live_video_explicit

Miroslav
Miroslav
11. 2. 2019 17:21
Reply to  Zdeněk Chytra

Omlouvam se že piši touto cestou ale mam dočasně asi ještě 15 dni blokly facebok..

Miroslav
Miroslav
11. 2. 2019 17:23
Reply to  Zdeněk Chytra

Proč v 2sv. valce udělal fon Stauffenberg “ valkyra = ATENTAT na HITLERA “ spravnou věc i za předpokladu že v připadu neuspěchu bude vyvražděná cela jeho rodina.. Proč agenti CIA promluvyly o tom jak na ROZKAZ sve vlady = USA a posvěcení ZLOČINECKOU ORGANIZACI = OSN chranily a zasobovaly USA ZBRANĚMY zločince HUSAJNA a to přesto že pachal GENOCIDU ŽIDU a „bratru “ = “ MIRUMILOVNYCH “ ARABU.. Všimly ste si opakovaně řekly SADAMOVY = POVĚŘENCI USA = nedrancujte USA majetek ROPU atd.. Toto sou fakta nazbyrana USA vojaky po 2sv. valce, ktere zbyraly jako dukazy, o valečnych zločincich HESS, GORING, atd.. pro soud v HAGU.. Mezi němi byl tež nalezen dukaz o činech fon Stauffenberg “ valkyra = ATENTAT na HITLERA “ ktery byl nasledně zfilmovan.. https://www.youtube.com/watch?v=PZD1HAumfMY

Miroslav
Miroslav
11. 2. 2019 17:24
Reply to  Zdeněk Chytra

HUSAJN se stal vudcem r.1935 /36 a začal vyvražovat “ mirumilovne “ araby – musi z Palestyny uprchnout r. 28,11,1942 do Německa a uzavře spojenectví s HITLEREM ktery ho odešle na vycvik k obdivovately SS HIMLEROVY tim vnikne NACISTICKO ISLAMSKY PAKT = HUSAJN = titul GRUPNFIRER + majetek v BERLINĚ = na BALKANĚ v BOSNĚ verbuje mistní MUSLYMY 26 000 a zaklada VAFN SS HANŠAR = napiše příručku na GENOCIDU ŽIDU, za spoluprace GOBLSE a veřejnych rozhlasu na BLIZKÉM VYCHODĚ, pomoci radioveho vysilani verbuje z BERLINA = HUSAJN OBDIVOVANY své radikalní stoupence = SVATA VALKA ve spojenectvi s HITLEREM + majn kampf = podpora ROMELA + AFRIKA KORPS, HUSAJN se sejde s HIMLELEM a AJCMANEM v KONCENTRAČNIM taboře SACHSENHAUSEN = jejich BRUTALYTY se obavaly i bezohledy NĚMCI SS, dle USA dokumentu z procesu v NORIMBERKU o HUSAJNOVYCH ZLOČINECH věděly.., HUSAJNOVY přislibyl HIMLER vysslaní ŽIDOVSKYCH PORADCU s jejich pomocí začal v Palestyně MASOVĚ VYHLAZOVAT ŽIDY = vyžadal si plany kremačnich peci a začal budovat v Palestyně + VALTR RAUF = MOBILNÍ AUTOMOBILOVÉ = plynové komory ! Po 2sv. valce daji nové doklady nacistum umisti do vysokych vladnich postu a pokračuji v GENOCIDĚ ŽIDU.. USA vlada uzavře s HUSAJNEM spojenectvi a CHRANI HO !! Misto toho aby ho za jeho ZLOČINY předala zpojencum z MOSADU !! Stahni si pod : Tajna akta nacistu ( 5 ) Nacisticko islamska dohoda ,zde či jinde.., viz : https://uloz.to/!5BAUWpVz7buO/tajna-akta-nacistu-5-avi

Miroslav
Miroslav
11. 2. 2019 17:24
Reply to  Zdeněk Chytra
Miroslav
Miroslav
11. 2. 2019 17:25
Reply to  Zdeněk Chytra

Jak si HITLER udělal zaminku k OKUPACI ČR SUDET,pak k napadnutí POLSKA + likvidaci HRANIČNICH OPEVNĚNÍ,ATD.. Komando „BRANDENBURŠTI“ pod vedenim OTTO SKORZENY.. Technologie se dnes změnily nikoly taktika jejich potomku = EU BRUSELSKYCH ZLOČINCU což si troufnu po cca 30letech EKONOMICKÉHO zotročovaní a rozkradaní V4 zemi a majetku.., přes EU ZLOČINOU BIROKRACII.. HISTORIE se od RAKOUSKA UHERSKA + 2sv. valku OPAKUJE.. Nemusel by se stydět ani HITLERUV ministr PROPAGANDY = HESS za KOLABORANTY = ANO BABIŠE + cenzorku a mazačku članku ANO JOUROVOU + ANO TELIČKU, ATD.. Sem zvědav kdy mě ZAS za PRAVDU = viz.. ZABLOKUJI..
Stale ste proti VLASTENECKYM STRANAM + V4,ORBANOVY, SALVINYMU a V4 + 1EXIT..
https://www.youtube.com/watch?v=IRurPsAIhOw

11
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x