Home > Zprávy > Globální pakty – kvóty na přerozdělování nejen uprchlíků znovu na stole

Signatářské státy se přijetím a ratifikací Globálních paktů zavazují k trvalému přijímání nejen uprchlíků, ale i migrantů na svá území. I když jsou pro uprchlíky nastavena jiná pravidla přijímání než pro migranty, následný přístup k těmto oběma skupinám je téměř totožný. UNHCR určí, odkud a kam budou osoby, bez ohledu na právní status, přesídlováni.

Globální pakt o uprchlících, který upravuje přístup k přijímání uprchlíků, obsahuje i přerozdělovací mechanismus, který je v souvislosti s Dublin IV. znám pod pojmem povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků. V Globálním paktu o uprchlících je přerozdělovací mechanismus často zmiňován i jako „spravedlivé sdílení zátěže a zodpovědnosti“.[1]

V návrhu Dublin IV byl korekční přerozdělovací mechanismus (povinné kvóty) vypočítáván a kontrolován Agenturou Evropské unie pro azyl(EASO)[2], která se přímo zodpovídá nejvyššímu orgánu Evropské Unie Evropské komisi. Konečnou kontrolu nad plněním a fungováním povinných kvót měla mít Evropská komise[3]. Při uplatňování korekčního mechanismu měl být použit referenční klíč založený na počtu obyvatel a velikosti ekonomiky jednotlivých členských států tak, aby tento mechanismus odlehčil členským státům, jež jsou vystaveny neúměrnému tlaku.[4] Pokud se členský stát rozhodl, že se ke korekčnímu mechanismu po dobu dvanácti měsíců nepřipojí, byl povinen zaplatit pokutu ve výši 250 000 Euro ročně za jednoho nepřijatého žadatele o azyl.[5]

Globální pakt o uprchlících má v otázce relokačního mechanismu s několika výjimkami téměř totožná pravidla. Relokace – tedy přesídlování – jsou prováděny na základě výpočtů osob Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), a to přímo z místa, které tento Úřad určí. (Více v kapitole Přesídlování). Narozdíl od přerozdělovacího mechanismu uvedeného v Dublin IV se kvóty a přesídlování týkají osob, které se nacházejí mimo Evropskou Unii.

Přijetím Globálního paktu se signatářské státy automaticky zavazují „ke spravedlivému sdílení zátěže a zodpovědnosti“,tedy i ke stejnoměrnému rozložení počtu uprchlíků[6] a zároveň závazně přijímají I. Přílohu Newyorské deklarace Komplexní rámec pro reakci uprchlíků“[7].

V rámci „spravedlivého sdílení zátěže a zodpovědnosti“ si evropské státy mají mezi sebou rovnoměrně rozdělit migranty a uprchlíky, kteří ve velkém počtu přijdou do jednoho státu. To pro Českou televizi 30.07.2018 ve svém rozhovoru potvrdil i italský premiér Giuseppe Conte[8].

Nedílnou součástí „spravedlivého sdílení zátěže a zodpovědnosti“ je pomoc státům zasažených velkým přílivem uprchlíků.[9]  Co se týče zemí původu uprchlíků, ty se v Newyorské deklaraci zavazují k respektování povinnosti přejímat své občany zpět[10], nicméně některé státy, které řeší vlastní ekonomickou situaci tím, že posílají své obyvatele do Evropy, nejsou signatáři ani této deklarace a ani Globálních paktů, nebo jsou to státy, u kterých neexistují záruky zpětného přebírání a plnění závazků vyplývajících z Globálních paktů. (Více v kapitole Návratová politika).

Zdroje:

[1]The global compact on refugees / FINAL DRAFT / I. Introduction / odstavec 1
[2]Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států / strana 18
[3] tamtéž
[4] Tamtéž, odstavec 32 – strana 27
[5] Tamtéž, odstavec 35 – strana 28
[6]Theglobal compact on refugees / FINAL DRAFT / I. Introduction / Prevention and addressing root causes / odstavec 10
[7] tamtéž
[8] Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/2551726-rozhovor-s-italskym-premierem-giuseppem-contem
[9]New York Declaration for Refugees and Migrants / Annex I / Comprehensiverefugee response framework / odstavec 1
[10]New York Declaration for Refugees and Migrants / Annex I / Durablesolutions / odstavec 11b

Chcete dostávat informace týkající se Globálních paktů na email? Zaregistrujte si u nás zasílání NEWSLETTER

Oslovení (povinné)

Kliknutím na tlačítko "Odeslat" udělujete souhlas spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení a emailovou adresu, které budou využity pouze k zasílaní Newsletterů. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu, zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

One Comment, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*