Home > Zprávy > Globální pakty – pouze dobrovolné návraty migrantů

Státy, které přijmou Globální pakty, souhlasí s převzetím zodpovědnosti za životy a blahobyt migrantů. Tato zodpovědnost je založená na skutečnosti, že migranti pocházející ze třetího světa nežijí v blahobytu, jaký má vyspělý svět, což odsouhlasil i Evropský parlament. Přijetim Globálních paktů se výrazně omezí možnosti vyhoštění a návratů migrantů zpět do jejich zemí původu. Návratová politika je zde založená na dvou pilířích – na dobrovolnosti a zásadě nenavracení. A pokud se migranti vrátí domů, jsou signatářské státy mimo jiné povinny financovat komunity, do kterých se migranti vracejí.

Přijetím Globálních paktů se členským státům EU razantně ztíží vyhošťování migrantů, protože návratová politika je postavena na dvou pilířích: na dobrovolnosti a zásadě nenavracení tak, jak stanovuje Newyorská deklarace. [1] Newyorská deklarace sice připouští svrchované právo státu určit si, koho si do vlastní země pustí, ale s výhradou mezinárodních závazků. [2] Jakékoliv návraty migrantů, ať se jedná o dobrovolné nebo jiné, musí být v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv (viz. II. Rozborová zpráva – 1. Migrační politika založená na lidských právech). [3]

Globální pakt o uprchlících staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků. Hostitelské země mají po přijetí Globálních paktů finančně, technicky a jinak podporovat země původu, čímž mají vyřešit příčiny vysídlování a zjednodušit návraty uprchlíků zpět do svých zemí. (Více informací v kapitole s tématem financování). [4]

Přijetím Globálního paktu o migraci bude členským státům znemožněno tzv. kolektivní vyhošťování. Každý migrant bude muset být posouzen individuálně a vyhoštění bude možné pouze tehdy, pokud bude v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv. Přijdou-li migranti opouštějící své země původu z důvodu hledání nových ekonomických příležitostí, lidé opouštějící své domovy z důvodu potravinové nejistoty, chudoby, porušování lidských práv, nepříznivých dopadů klimatu a z důvodu dopadu přírodních katastrof tak, jak je vyjmenovává Newyorská deklarace, nebudou je členské státy moci vyhostit zpět do jejich zemí původu, protože by tím porušily lidská práva (II. Rozborová zpráva / 1. Migrační politika založená na lidských právech). [5]

Státy dále mají podporovat dobrovolné návratové a reintegrační programy, které mají zaručovat, že s návraty migranti skutečně souhlasí, a které mohou zahrnovat sociální, právní a finanční podporu. [6] Migrantům musí být poskytnuta možnost čerpat všechny opravné prostředky, a prostředky v souladu s řádnými zárukami procesů a s dalšími závazky vyplývajícími z mezinárodního práva v oblasti lidských práv. [7]

Společně s přijetím této návratové politiky se státy zavazují k posílení ekonomiky komunit, do kterých se migranti vracejí. [8] (Více informací v kapitole s tématem financování)

Návratovou politiku řešenou na základě dobrovolnosti a zásadě nenavracení potvrdily členské státy Evropské Unie při jednání s africkými státy 2. května 2018 přijetím Marrákešské politické deklarace, která se odvolává mimo jiné i na Newyorskou deklaraci a Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj. [9]

Zdroje:

[1] New York Declaration for Refugees and Migrants / Commitments / II. Commitments that apply to both refugees and migrants / odstavec 24
[2] New York Declaration for Refugees and Migrants / III. Commitments for migrants / odstavec 42
[3] Tamtéž, odstavec 58
[4] The global compact on refugees / FINAL DRAFT / 3. Solutions / 3.1 Voluntary repatriation / odstavec 87-89
[5] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / FINAL DRAFT / OBJECTIVE 21: Cooperate in facilitating safe and dignified return and readmission, as well as sustainable reintegration / odstavec 37
[6] Tamtéž, odstavec 37b
[7] Tamtéž, odstavec 37i
[8] Tamtéž
[9] 5. ministerská konference v rámci evropsko‐afrického dialogu / Marrákešská politická deklarace / Okruh 5: Návraty, readmise a reintegrace / strana 6

Chcete dostávat informace týkající se Globálních paktů na email? Zaregistrujte si u nás zasílání NEWSLETTER

[contact-form-7 id=“273″ title=“NEWSLETTER Globální pakty – zprávy“]